De Kortenhorstbrug

Waneer ge door Salland dwaald en in de buurt van Raalte naar onzen naam vraagt, dan kan het gebeuren, dat men U een boerderij aanwijst, die Kortenhorst heet. Het is n.l. gebruikelijk, dat de boerderijen den naam behouden van den oorspronkelijken bewoner en dat is spraakmakende gemeente de latere bewoners den bij- of ´scheld´-naam van de boerderij geven. Behalve aan deze boerderijen - waaronder oeroude- is onze naam nog verbonden aan een brug. Bij een driesprong der wegen Raalte-Lemelerveld-Luttenberg is deze ook op staf kaarten (zie PDF)
aangegeven `Kortenhorstbrug` gelegen.
Deze brug is thans moeilijk meer te vinden, doordat zij vervangen is door een vasten weg; De Oosterbroek is met een buis onder dien weg doorgeleid. Aan beide zijden van die brug liggen twee boerderijen, die onzen naam dragen. ( zie pag. 83 kroniek)
______________________________________________

De Naam Kortenhorst verwijst naar een kleine (korte), met hout begroeide dekzandrug (horst) in een laaggelegen omgeving. Deze karakterisering past prachtig bij de plek waar het historische erf Kortenhorst lag: een kleine dekzandopduiking in een dalvormige laagte. De boerderij was in de late middeleeuwen leengoed van de bischop van Utrecht. Het leenregister van 1379-1382 vermeldt Wolter Stellinc als leenman van zowel het erf Cortenhorst als de grove smalle tienden, als ook het bijbehorende holt (opgaand bos). Hij woonde waarschijnlijk in de omgeving van Den Ham. In 1520 hield het Kapittel van Sint Lebuinus te Deventer het goed van de bisschop in leen. De landerijen van Cortenhorst moeten niet erg uitgestrekt zijn geweest, getuige de lage schatting die de bewoner in 1520, Wyto ten Kortenhorst, diende te betalen. In 1832 was Hendrik Overheine, landbouwer te Linderte, eigenaar van het erf.
(C) Mens en land in het hart van Salland. pag 183

 

 

Een hele mooie aanvulling van Hennie Vrielink:

Als geïnteresseerde in de geschiedenis van mijn geboortedorp Luttenberg stuitte ik op De kroniek van de familie Kortenhorst 1300-1944. Op blz 80 vermelding van Arnoldus Kortenhorst die huwde met Antonia Norp en hun zoon Hermannes. Omdat ook jij en je familie geinteresseerd zijn in jullie familiegeschiedenis wil ik als dank voor het lezen van de mooie kroniek iets toevoegen aan jullie familiegeschiedenis.
Arnoldus Kortenhorst was de eerste molenaar van de korenmolen in Luttenberg. Deze molen is in 1848 gebouwd. Arnoldus werd als molenaar opgevolgd door zijn zoon Hermannes, maar die is vroeg komen te overlijden in 1876. De achtergebleven weduwen Kortenhorst ( Antonia Kortenhorst-Norp en Hermanna Kortenhorst-Bosch) verkochten de molen en hierbij als bijlage de krantenadvertentie d.d. 17-7-1876 in dagblad De Tijd.
Ik heb onlangs de geschiedenis van de molen op de Luttenberg onderzocht.

Ik hoop dat deze aanvulling voor jullie een nieuwe toevoeging geeft aan jullie boeiende familiegeschiedenis.